STÖD CANCERFORSKNINGEN INOM UPPSALA/ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

Nu har du möjlighet att stödja cancerforskningen genom att skänka ditt pantkvitto till vår cancerfond. Vid pantautomaten vid ICA Allé i Hallsberg finns en brevlåda där du kan stoppa dina pantkvitton och stödja forskningen. Pantlådan är förstärkt och är nu  uppsatt igen efter skadegörelse.

SYFTE
Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Universitetssjukhuset i Örebro. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.
Stödet avser främst "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717.
Forskningen har medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.
FONDENS OMKOSTNADER
Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden.
Omkostnaderna, som det senaste året endast uppgick till 2,3 % av insamlade medel, bestrids av räntemedel. Genomsnittet sedan starten 1984 är 2,0 %.

UPPNÅTT RESULTAT
Under 2018 har det delats ut 3,4 milj. till forskning. Sedan starten 1984 har 119 milj. kr ställts till forskningens förfogande.

HUR FÅR FONDEN MEDEL?
Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt
genom bidrag från Lionklubbarna
genom bidrag från allmänheten i form av
– bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)
– bidrag vid högtidsdagar (gratulationsbrev utfärdas)
– testamenten
– övriga gåvor

TACK FÖR DIN GÅVA.

Insamlingsstiftelsen
LIONS CANCERFORSKNINGSFOND
MELLANSVERIGE ÖREBRO-UPPSALA

 

Lions stödjer cancerforskningen inom
Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala

Plusgiro 90 06 78-4

Bankgiro 900-6784

Gåvotelefon 072-2153600

Swish 9009408 

Ditt bidrag kan hjälpa andra men även komma dig till del.


Läs mer information om fonden och hitta mallar för minner- och gratulationsbrev på hemsidan www.lcff.se

STÖD DÄRFÖR LIONS CANCERFORSKNINGSFOND